Rok 2024 v číslach, dane, zamestnanec, zamestnávateľ

Rok 2024 v číslach

Nová vláda nám priniesla v novom roku rôzne novinky a tak sa Vám ich pokúsime zhrnúť. Tých noviniek je pomerne dosť, takže sme sa pokúsili spraviť taký celok zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO a Právnická osoba. Na úvod sme začali s takými všeobecne platnými veličinami, od ktorých sa odvíjajú rôzne sadzby. V článku riešime

Zamestnanci a zamestnávatelia

Na začiatok si uvedemie pár dôležitých čísel od ktorých sa odvíjajú ostatné veličiny a to:

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.06.2024
plnoletá fyzická osoba 268,88€
ďalšia spolu posudzovaná plnoletá fyzická osoba 187,57€
zaopatrené/nezaopatrené neplnoleté dieťa 122,77€
Nepostihnuteľná základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy
140% životného minima, t. j. 376,43

Rok 2024 opäť poteší zvyšujúcou sa minimálnou mzdou, ktorá vzrastie na sumu 750,00€. Tí z vás, čo sú odmeňovaný hodinovo môžu očakávať sumu 4,310€. V nadväznosti na sumu minimálnej mzdy sa menia aj sadzby podľa stupňa náročnosti práce. Podrobný prehľad mesačnej aj hodinovej sadzby v tabuľke:

Stupeň náročnosti práceKoeficient minimálnej mzdyMinimálna mesačná mzdaMinimálna hodinová mzda
1.1,0750,00€4,310€
2.1,2866,00€4,977€
3.1,4982,00€5,644€
4.1,61098,00€6,310€
5.1,81214,00€6,977€
6.2,01330,00€7,644€

Pre tých čo pracujú na skrátený alebo tzv. čiastočný úväzok porastie na 4,449€ /h v prípade 38,75h úväzku a pre tých čo v práci strávia 37,5 h mzdy vzrastie na 4,597€.

Príplatky sa samozrejme menia tiež, podrobný prehľad v tabuľke:

Druh príplatkuHodinová čiastka za rok 2024
za sobotu2,1550€
za sobotu, pri pravidelnej práci1,9395€
za nedeľu4,3100€
za nedeľu, pri pravidelnej práci3,8790€
za noc1,7270€
za noc, riziková práca v noci2,1550€
za noc, prevažná práca v noci1,5085€
za pohotovosť mimo pracovisko0,8620€
za sťažený výkon práce0,8620€
za sviatky pri dohodárovi4,3100€

Povinnosť minimálneho odvodu do zdravotnej poisťovne nám zostala zachovaná a však suma sa zmenila. Po novom je minimálne ročné poistné na zdravotné poistenie 451,71€, t.j. 37,63€/mesiac. Ak vznikne nedoplatok na minimálnom zdravotnom poistení, povinnosť uhradiť nedoplatok prislúcha zamestnancovi. Minimálny preddavok nemusí poistenec platiť ak bol samostatne zárobkovo činnou osobou, poistencom štátu, osobou so zdravotným postihnutím, vyhlásený za nezvestného alebo nebol považovaný za zamestnanca. Možnosť uplatnenia odpočítateľnej položky vo výške 380€/mesiac na zdravotné poistenie zostala zachovaná pri splnení podmienky mzdy neprevyšujúcej sumu 570,00€.

V tomto roku bude Sociálna poisťovňa rátať odvody z maximálneho vymeriavacieho základu 9 128,00€ (výnimka: úrazové poistenie je bez maxima), minimálny vymeriavací základ určený nebol.

POZOR Zmena odvodov!

Sadzba zdravotných odvodov zamestnávateľa a zamestnanca §38ezg odst. 4, písm c zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení – prechodné ustanovenie platné do 31.12.2027 (§12 odst 1, písm d zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení) vzrastie pre zamestnávateľa za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na 11% a za zamestnanca so zdravotným postihnutím na 5,5%. Odvody pre zamestnanca zostávajú bez zmeny a to pre zamestnanca bez postihnutia 4% a pre zamestnanca s postihnutím 2%.

POZOR!!! Výška odvodu do II. piliera sa zmenila z pôvodných 5,5% na 4%

Cestovné náhrady

V prípade nároku na cestovné náhrady môžete počítať so sumou 0,071€/km jednostopové vozidlá a 0,252€/km osobné cestné motorové vozidlá. Platné od 1.7.2023. Od 1. januára 2013 sú platné sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/20130101

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD) 5 646,48€/rok, t.j. 470,54€/mesiac (21-násobok životného minima), ak zdaniteľné príjmy fyzickej osoby uplatňujúcej si nezdaniteľnú časť prekročia sumu 24 952,06€ dochádza ku kráteniu NČZD, ak zdaniteľné príjmy boli vo výške 47 538,00€ nárok na nezdaniteľnú časť zaniká
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela 5 162,50€ (19,2 – násobok životného minima)
 • Finančný príspevok na stravovanie 1.10.2023 minimálne 3,22€ a maximálne 4,29€
 • Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 55% z ceny jedla, od 1.10.2023 maximálne 4,29
 • Minimálna hodnota gastrolístku 5,85€ príspevok zamestnávateľa musí byť min. 55% z hodnoty lístka, t.j. 3,22€
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri zmluvách uzatvorených do 31.12.2023 je 50% zo zaplatených úrokov, najviac však 400€/ročne pri úveroch na bývanie, výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru maximálne zo sumy 50 000,00€
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri zmluvách uzatvorených po 31.12.2023 je 50% zo zaplatených úrokov, najviac však 1200€/ročne
 • Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie (§152c ZP) dobrovoľné, najviac 4,00€/m2 podlahovej plochy bytu a súčasne najviac 360,00€/mesiac, pri skrátenom úväzku sa alikvotne kráti
 • Príspevok na rekreáciu (povinný nad 49 zamestnancov) 55% poukázateľných výdavkov, najviac 275,00€, pri skrátenom úväzku sa alikvotne kráti
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (§152b ZP) dobrovoľné, vo výške 55% preukázateľných výdavkov najviac 275,00€, pri skrátenom úväzku sa alikvotne kráti
 • Daňový bonus na dieťa do 18 rokov v maximálnej výške 140,00€, pri dieťati nad 18 rokov v maximálnej výške 50,00€ (podľa prechodného ustanovenia §52zzp zákona o dani z príjmov)

Podmienky na vyplatenie Daňového bonusu:

 • vyživované dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom (zamestnancom)
 • uplatnenie vždy len jedným z rodičov s možnosťou striedania, ak sa nedohodnú
  priznaný je v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba
 • daňový rezident Slovenskej republiky (má povinnosť odviesť daň z príjmov na
  Slovensku)
 • daňový nerezident s príjmom minimálne 90% zo Slovenskej republiky
 • Pre uplatnenie sa sleduje splnenie podmienok na začiatku mesiaca, za ktorý si chce rodič uplatniť daňový bonus. Výška daňového bonusu sa určí ako suma daňového bonusu (podľa veku) x limit základu dane (podľa počtu detí). Daňovník (zamestnanec) si môže uplatniť daňový bonus do výšky preddavku na daň.
Počet vyživovaných detíLimit základu dane (čiastkového základu dane) v %
120%
227%
334%
441%
548%
6 a viac55%

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 2 823,24€ (1/2 ročnej NČZD). Ak daňovník mal mesačný základ dane maximálne 3 961,50€, t.j. 47 537,98€/rok jeho príjmy budú zdanené sadzbou 19%. Ak však príjmy daňovníka presiahli 3 961,50€ mesačne (47 537,98€/rok), tieto príjmy budú zdanené sadzbou dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25%.

SZČO

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 652,00€ čo predstavuje 50,00% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022, t.j. 1 304,00€. Ak máte aktivovanú elektronickú schránku výška nového poistného by Vám mala byť oznámená prostredníctvom správy na portály www.slovensko.sk

Minimálny poistné do Sociálnej poisťovne je v sume 216,13€/mesiac (33,15% zo 652€) a maximálne poistné bolo stanovené v sume 3 025,93€/mesiac (33,15% 9 128€). Poistné v novej výške je prvý krát splatné k 8. februáru 2024 (za január 2024).

V roku 2024 sa stretávame aj so zmenou v oblastí dane z príjmov fyzických osôb, konkrétne sa menila hranica pre použitie zníženej sadzby dane z pôvodných 49 790,00€ na 60 000,00€. To znamená, že ak zdaniteľné príjmy dosiahnu hodnotu maximálne 60 000,00€ podnikateľ si môže uplatniť zníženú sadzbu dane vo výške 15%. Ak však fyzická osoba – podnikateľ dosiahla príjmy prevyšujúce sumu 60 000,00€ zníženú sadzbu dane nesmie použiť. Pri výpočte výšky dane musí postupovať nasledovne, základ dane rozdelíme na dve časti. Prvá časť je vo výške 47 537,98€ a bude zdanená sadzbou 19%. A zvyšná časť zdaniteľných príjmov bude zdanená sadzbou 25%. Paušálne výdavky pre rok 2024 sú vo výške 60,00% z príjmov FO – podnikateľa, súčasne však maximálne 20 000,00€/rok. Ak daň v roku 2024 nepresiahla 17,00€ alebo zdaniteľné príjmy neboli vyššie ako 2 823,24€ daňovník nemusí platiť daň.

Právnické osoby

Právnické osoby čakajú asi najvýraznejšie zmeny, keďže sa mení viacero zákonov ovplyvňujúcich tento typ podnikania. Najväčšou novinkou je opätovné zavedenie Daňovej licencie – (pre tých z Vás čo nepodnikali pred rokom 2019) zákonom stanovená minimálna daň, ktorá musí byť odvedená aj v prípade straty či nulového základu dane. U daňovníka, ktorý počas roka mal priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov (Mzdár Vám to vysvetlí) sa hodnota Daňovej licencie zníži o 50%. Prehľad daňových licencií:

Zdaniteľné príjmy (Výnosy)Sadzba daňovej licencie
menej ako 50 0000€340,00€
50 000 – 250 000€960,00€
250 000 – 500 000€1920,00€
viac ako 500 000€3840,00€

Od 1.1.2024 sa nám mení aj daň z dividend z aktuálnych 7% na 10%, táto zmena sa týka podielov zo zisku dosiahnutých v roku 2024. Zmena maximálnej hranice pre uplatnenie nižšej dane z príjmov sa dotkla aj právnických osôb. Nová hranica na uplatnenie nižšej sadzby dane, t.j. 15% je 60 000,00€, táto čiastka je použitá aj pri definovaní mikrodaňovníka. V prípade, že zdaniteľné príjmy (výnosy) právnickej osoby presiahnu 60 000,00€ bude použitá 21% sadzba dane.